0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 180 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lục Trần xuyên qua đến Thần Châu đại lục kế thừa Long Hổ sơn, hệ thống giáng lâm, Chư Thiên Vạn Giới hệ thống đem dẫn theo Lục Trần thu môn đồ khắp nơi!

Sáng lập Kháo Sơn tông.

“Đinh! Chúc mừng túc chủ một phát nhập hồn, rút ra đến Đại Đế cấp người hộ đạo Điển Vi!”

“Đinh! Chúc mừng thu hoạch được cổ chi Ác Lai sáo trang (Điển Vi chuyên môn! ) Đế khí!”

“Đinh! Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Đế cấp người hộ đạo Hứa Chử!”

“Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hổ Si sáo trang (Hứa Chử chuyên môn! ) Đế khí!”

Từ một kẻ phàm nhân biến thành Chư Thiên Vạn Giới mạnh nhất phàm nhân tông chủ!

Trong tông tùy tiện lôi ra một người, đều có thể trở thành ngoại giới thế lực chỗ dựa!