0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 92 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tào Tháo: “Khuyên Đổng Trác thu nghĩa tử, đây là trung hậu;

Mời Viên Thuật đăng đế vị, đây là trung thực;

Thu lưu thiên hạ mỹ lệ nữ tử, có thể xưng thiện lương;

Thường xuyên trợ giúp Lưu Bị dọn nhà, lấy giúp người làm niềm vui;

Thay Thiên Tử quản lý quốc gia, xử lý hết thảy đại sự, miễn kỳ lao mệt mỏi, đây là trung tâm sáng rõ.

Nhiều như vậy mỹ hảo phẩm chất, con ta thực có Đại Đế chi tư!”

Hán Thiên Tử: “?”

Tào Ngang ôm Hà Thái Hậu lắc đầu thở dài.

“Đại Hán triều hai kinh mười ba châu, đều tại ta trên vai chịu trách nhiệm, mà ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng quân phụ.”